CÁCH VIẾT LẠI CÂU GIỮ NGUYÊN NGHĨA

     

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu giữ nguyên nghĩa


Cụm từ nối thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh

5 tuần học cấu trúc và cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 5)

5 tuần học cấu trúc và cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 4)

Dưới đây là 69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh mà các bạn nên nắm được để làm tốt bài tập và các bài thi liên quan.

*

Những cấu trúc câu thường dùng để viết lại câu trong tiếng Anh

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh

1. It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

2. Understand = to be aware of

3. Like = to be interested in = enjoy = keen on

4. Because + clause = because of + N

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

7. Cấu trúc: …. too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

Xem thêm: +3 Cách Kiểm Tra Các Chương Trình Khuyến Mãi Của Viettel Có Kết Quả Ngay

8. Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì VD: I’d prefer you (not) to smoke here

9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì

10. Can = to be able to = to be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... thì…

12. Not………..any more : không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me

14. To be not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

15. To be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì VD: It’s not worth making him get up early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late

*

Thực hành nhiều để ghi nhớ tốt hơn các cấu trúc câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used to + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to sth/doing sth...

Xem thêm: Nguyên Nhân Khoảng Cách Thế Hệ, Bí Quyết Dung Hoà Các Thế Hệ Trong Gia Đình

25. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

26. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

27. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

28. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

30. S + like sth = S + be + fond of + sth

Trên đây là 30 trong 69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh. Các bạn tham khảo bài viết tiếp theo để học thêm các cấu trúc còn lại nhé.