Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

     

Đối với kế toán, câu hỏi lập Bảng cân đối kế toán là “thử thách” lớn đề nghị vượt qua trên con đường chinh phục các mục tiêu nghề nghiệp. Nội dung bài viết này đã hướng dẫn câu hỏi tạo lập Bảng cân đối kế toán theo thông tứ 200 2014/TT BTC từng bước cụ thể nhất.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

*
Hình 5: Trích bảng phẳng phiu tài khoản của bạn cổ phần ABC

Trong bảng trên: tiêu chí “111- Tiền” trên Bảng phẳng phiu kế toán được chế tạo lập bằng cách lấy số dư nợ cuối kỳ tài khoản 111 cùng 112 . Cụ thể cách tính:

“Chỉ tiêu 111” = 911.684.359+18.219.312 = 929.903.671.

Tài khoản 131 tất cả Số dư bên Có, Kế toán nên phân tách chi tiết số dư này theo từng vừa lòng đồng theo hai khoản mục thời hạn giao dịch thanh toán 12 tháng. Cách nhận biết để phân loại cụ thể số dư này như bảng bên dưới đây:

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131 THEO ĐỐI TƯỢNG

ĐVT: Đồng 

STT

MÃ ĐƠN VỊTÊN ĐƠN VỊSỐ HỢP ĐỒNG/ HÓA ĐƠNTHỜI HẠN THANH TOÁN  SỐ TIỀN 

1

KH003Công ty CP giấy MBEHDMB02/202060 ngày 

1,400,000,000 

2KH005Công ty CP EFCA05.2020 EFCA

30 ngày

38,500,000 

TỔNG CỘNG

1,438,500,000 

Kế toán địa thế căn cứ vào pháp luật “thời hạn thanh toán” trên hợp đồng hoặc hóa đối kháng để phân loại. Trong lấy ví dụ như này, toàn bộ các hợp đồng bán hàng đều tất cả thời hạn thanh toán giao dịch “Chỉ tiêu 312” = 1.438.500.000.

Ghi chú: dữ liệu trên là dữ liệu thực tiễn của một đơn vị chức năng được lập trên phần mềm kế toán benmobile.vn, dữ liệu đã được lược loại bỏ và tên đơn vị được đổi khác để bảo mật.

Mẫu bảng cân đối kế toán cùng cụ thể lập những chỉ tiêu bên trên “Bảng bằng vận Kế Toán” với mang thiết doanh nghiệp vận động liên tục cùng chu kỳ marketing 12 tháng

Cách lấy số liệu lập report phần gia sản như bảng dưới đây:

TÀI SẢN

số

Cách đem số liệu

ABD
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN100 = 110+120+130+140+150 
I. Chi phí và những khoản tương tự tiền110 = 111+112 
1. Tiền111 Số Dư Nợ TK 111, 112, 113 
2. Các khoản tương tự tiền112 Số Dư Nợ TK 1281,1288 – các khoản chi tiêu thời hạn bên dưới 3 tháng. 
II. Đầu tứ tài thiết yếu ngắn hạn 120 = 121+122+123 
1. Chứng khoán kinh doanh121 Số Dư Nợ TK 121 – hạn dưới 12 tháng 
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán marketing (*)122 Dư tất cả 2291 Ghi số âm – hạn dưới 12 tháng 
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn123 Dư Nợ 1281, 1282, 1288 – những khoản đầu tư từ 3 tháng mang đến 12 tháng. 
III. Các khoản nên thu ngắn hạn130 =131+132+133+134+135+136+137+139 
1. đề xuất thu ngắn hạn của khách hàng hàng131 Số Dư Nợ cụ thể TK 131 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng) 
2. Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn132 Số Dư Nợ cụ thể TK 331 (số đang trả trước dưới 12 tháng) 
3. Cần thu nội cỗ ngắn hạn133 Số Dư Nợ cụ thể TK 1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng) 
4. Nên thu theo tiến trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng134 Số Dư Nợ TK 337 
5. đề xuất thu về cho vay vốn ngắn hạn135 Số Dư Nợ chi tiết TK 1283 (Phải thu bên dưới 12 tháng) 
6. Buộc phải thu thời gian ngắn khác136 Số Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 (Phải thu dưới 12 tháng) 
7. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)137 Số Dư Có cụ thể TK 2293 Ghi số âm (dưới 1 năm) 
8. Gia tài thiếu ngóng xử lý139 Số Dư Nợ TK 1381 
IV. Hàng tồn kho140 = 141+149 
1. Mặt hàng tồn kho141 Số Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, …. 
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho (*)149 Số Dư Có cụ thể TK 2294 Ghi số âm 
V. Tài sản ngắn hạn khác150 = 151+152+153+154+155 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 Số Dư Nợ cụ thể TK 242 (Phân bổ dưới 12 tháng) 
2. Thuế giá trị ngày càng tăng được khấu trừ152 Số Dư Nợ TK 133 
3. Thuế và các khoản cần thu bên nước153 Số Dư Nợ cụ thể TK 333 
4. Giao dịch mua phân phối lại trái phiếu bao gồm phủ154 Số Dư Nợ TK 171 
5. Tài sản ngắn hạn khác155 Số Dư Nợ cụ thể TK 2288 -(Thời gian hoàn tiền dưới 12 tháng) 
B- TÀI SẢN DÀI HẠN200 = 210+220+240+250+260 
I. Những khoản cần thu nhiều năm hạn210 =211+212+213+214+215+216+219 
1. Phải thu lâu dài của khách hàng hàng211 Số Dư Nợ chi tiết TK 131 (kỳ hạn thu tiền trên 12 tháng) 
2. Trả trước cho tất cả những người bán lâu năm hạn212 Số Dư Nợ chi tiết TK 331 (số đã trả trước trên 12 tháng)
3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc213 Số Dư Nợ TK 1361 
4. Bắt buộc thu nội cỗ dài hạn214 Số Dư Nợ cụ thể TK 1362, 1363, 1368 (hạn đề xuất thu bên trên 12 tháng) 
5. Nên thu về giải ngân cho vay dài hạn215 Số Dư Nợ cụ thể TK 1283 (Hạn yêu cầu thu bên trên 12 tháng) 
6. đề nghị thu dài hạn khác216 Số Dư Nợ cụ thể TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 – trên 12 tháng 
7. Dự trữ phải thu lâu năm hạn khó khăn đòi (*)219 Số Dư Có chi tiết TK 2293 ghi số âm (Hạn bên trên 12 tháng) 
II. Gia tài cố định220 = 221+224+227 
1. Tài sản cố định hữu hình221 = 222+223 
– Nguyên giá222 Số Dư Nợ TK 211 
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)223 Số Dư gồm TK 2141 
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính224 =225+226 
– Nguyên giá225 Số Dư Nợ TK 212 
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)226 Số Dư tất cả TK 2142 
3. Tài sản cố định vô hình227 =228+229 
– Nguyên giá228 Số Dư Nợ TK 213 
– quý giá hao mòn luỹ kế (*)229 Số Dư gồm TK 2143 
III. Bất động sản nhà đất đầu tư230 =231+232 
1. Nguyên giá231 Số Dư Nợ TK 217 
2. Cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)232 Số Dư gồm TK 2147 
IV. Gia tài dở dang dài hạn240 =241+242 
1. Giá thành sản xuất marketing dở dang lâu năm hạn241 Số Dư Nợ chi tiết TK 154 và Số Dư Có cụ thể TK 2294 (Hạn trên 12 tháng) 
2. Túi tiền xây dựng cơ bạn dạng dở dang242 Số Dư Nợ TK 241 
V. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn250 = 251+252+253+254+255 
1. Đầu tư vào công ty con251 Số Dư Nợ TK 221 
2. Đầu bốn vào công ty liên doanh liên kết252 Số Dư Nợ TK 222 
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác253 Số Dư Nợ chi tiết TK 2281 
4. Dự phòng đầu tư tài chủ yếu dài hạn (*)254 Số Dư gồm ghi âm cụ thể TK 2292 
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn255 Số Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 (nắm duy trì trên 12 tháng 
VI. Gia sản dài hạn khác260 = 261+262+268 
1. Giá thành trả trước dài hạn261 Số Dư Nợ cụ thể TK 242 (hạn phân bổ trên 12 tháng) 
2. Gia tài thuế thu nhập hoãn lại262 Số Dư Nợ TK 243 
3. Thiết bị, vật dụng tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn263 Số Dư Nợ chi tiết TK 1534 cùng dư Có cụ thể TK 2294 (Thời hạn trên 12 tháng)
4. Tài sản dài hạn khác268 Số Dư Nợ chi tiết TK 2288 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)270 = 100+200 

Cách rước số liệu lập báo cáo phần nguồn ngân sách như bảng dưới đây:

NGUỒN VỐN

số

Cách đem số liệu

C- NỢ PHẢI TRẢ300 = 310+330 
I. Nợ ngắn hạn310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324
1. Buộc phải trả người chào bán ngắn hạn311 Số Dư Có chi tiết TK 331 (Phải trả bên dưới 12 tháng) 
2. Người mua trả chi phí trước ngắn hạn312 Số Dư Có cụ thể TK 131 ( quý khách hàng trả trước dưới 12 tháng) 
3. Thuế và những khoản bắt buộc nộp công ty nước313 Số Dư gồm TK 333 (Khoản thuế đề nghị trả bên dưới 12 tháng) 
4. Bắt buộc trả người lao động314 Số Dư bao gồm TK 334 (Các khoản nên trả người lao rượu cồn dưới 12 tháng) 
5. Giá thành phải trả ngắn hạn315 Số Dư bao gồm TK 335 (Các khoản túi tiền phải trả bên dưới 12 tháng) 
6. Cần trả nội cỗ ngắn hạn316 Số Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (Phải trả nội bộ dưới 12 tháng) 
7. Buộc phải trả theo quy trình kế hoạch hợp đồng xây dựng317 Số Dư gồm TK 337 
8. Lệch giá chưa tiến hành ngắn hạn318 Số Dư Có chi tiết TK 3387 (Các khoản bên dưới 12 tháng) 
9. Phải trả thời gian ngắn khác319 Số Dư Có cụ thể TK 338, 138, 344 (dưới 12 tháng) 
10. Vay cùng nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn320 Số Dư Có chi tiết TK 341 và 34311 (Các khoản vay, mướn tài thiết yếu có hạn trong vòng 12 tháng) 
11. Dự trữ phải trả ngắn hạn321 Số Dư Có chi tiết TK 352 (thời hạn bên dưới 12 tháng) 
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi322 Số Dư bao gồm của TK 353 
13. Quỹ định hình giá323 Số Dư gồm của TK 357 
14. Giao dịch mua chào bán lại trái phiếu thiết yếu phủ324 Số Dư tất cả TK 171 
II. Nợ lâu năm hạn330 =331+332+333+334+335+336+337+338+339+

340+341+342+343 

1. Nên trả người phân phối dài hạn331 Số Dư bao gồm TK 331 (Phải trả người buôn bán hạn bên trên 12 tháng) 
2. Người mua trả chi phí trước lâu năm hạn332 Số Dư Có cụ thể TK 131 (Thời hạn trên 12 tháng) 
3. Ngân sách chi tiêu phải trả nhiều năm hạn333 Số Dư bao gồm TK 335 (Phải trả hạn bên trên 12 tháng) 
4. Buộc phải trả nội bộ về vốn tởm doanh334 Số Dư Có chi tiết TK 3361 
5. Phải trả nội cỗ dài hạn335 Số Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (Phải trả nội cỗ trên 12 tháng) 
6. Doanh thu chưa triển khai dài hạn336 Số Dư Có chi tiết TK 3387 (Các khoản bên trên 12 tháng) 
7. Nên trả dài hạn khác337 Số Dư Có chi tiết TK 338, 344 (Các khoản trên 12 tháng 
8. Vay cùng nợ mướn tài bao gồm dài hạn338 Số Dư Có cụ thể TK 341 (kỳ hạn trên 12 tháng) với Dư bao gồm TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư bao gồm TK 34313. 
9. Trái phiếu gửi đổi339 Số Dư Có cụ thể của TK 3432
10. Cp ưu đãi340 Số Dư Có cụ thể TK 41112 – (chi ngày tiết loại cp ưu đãi được phân loại là nợ đề xuất trả) 
11. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại bắt buộc trả341 Số Dư bao gồm TK 347 
12. Dự phòng phải trả dài hạn342 Số Dư Có cụ thể TK 352 (Các khoản trên 12 tháng) 
13. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ343 Số Dư gồm của TK 356 
D- VỐN CHỦ SỠ HỮU400 = 410+430 
I. Vốn chủ sở hữu410 =411+412+413+414+415+416+417 +418+419+420+421+422 
1. Vốn góp của công ty sở hữu411 =411a+411b 
– cp phổ thông bao gồm quyền biểu quyết411a Số Dư gồm TK 41111 
– cp ưu đãi411b Số Dư Có cụ thể TK 41112 
2. Thặng dư vốn cổ phần412 Số dư tất cả TK 4112 (Trường hòa hợp tài khoản này còn có số dư mặt nợ: ghi số âm chỉ tiêu này) 
3. Quyền chọn biến đổi trái phiếu413 Số Dư Có chi tiết TK 4113 
4. Vốn khác của công ty sở hữu414 Số Dư tài giỏi khoản 4118 
5. Cổ phiếu quỹ (*)415 Số Dư Nợ TK 419 (Ghi số âm) 
6. Chênh lệch nhận xét lại tài sản416 Số dư có TK 412, (Trường hợp thông tin tài khoản có số dư mặt nợ, ghi số âm chỉ tiêu này) 
7. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái417 Số dư gồm TK 413 (Trường hợp thông tin tài khoản có số dư mặt nợ, ghi số âm chỉ tiêu này) 
8. Quỹ chi tiêu phát triển418 Số Dư tất cả TK 414 
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp419 Số Dư có TK 417 
10. Quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu420 Số Dư tài năng khoản 418 
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421 =421a+421b 
– LNST chưa phân phối lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước421a Số Dư gồm TK 4211 (Số Dư Nợ: ghi số âm) 
– LNST chưa cung cấp kỳ này421b Số Dư tất cả TK 4212 (Số Dư Nợ: ghi số âm) 
12. Mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu XDCB422 Số Dư bao gồm TK 441 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430 = 431+432+433 
1. Nguồn khiếp phí431 Số Dư bao gồm TK 461 – Dư Nợ TK 161 
2. Nguồn tởm phí đã tạo nên TSCĐ432 Số Dư gồm TK 466 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440 = 300+400 

Sau lúc lập hoàn thành dữ liệu kế toán khám nghiệm lại chỉ tiêu : 

“Tổng Cộng tài sản – 270”= “ Tổng Cộng nguồn chi phí – 440”

5. Một số để ý quan trọng khi lập BCĐKT

Sử dụng Bảng phẳng phiu phát sinh tài khoản để ban đầu việc lập báo cáo. Lập lần lượt các chỉ tiêu theo danh sách thông tin tài khoản có số dư bên trên Bảng phẳng phiu phát sinh tài khoản. Lúc lập chấm dứt một chỉ tiêu, chúng ta đã thực hiện những thông tin tài khoản nào bên trên Bảng cân đối phát sinh thông tin tài khoản thì phải lưu lại lại nhằm tránh đào thải hoặc sử dụng hai lần số liệu đó.Với những chỉ tiêu phải bóc tách Số dư tài khoản theo đối tượng người sử dụng có thời hạn “Dưới 12 tháng” cùng “Trên 12 tháng”, thường thì là những tài khoản công nợ hoặc đầu tư chi tiêu gồm: TK131,331,138,338,136,336,141,128,334,341.., kế toán thực hiện tách bóc đối tượng trên sổ cụ thể tài khoản. Căn cứ để tách bóc là:

+ Điều khoản “Thời hạn thanh toán hoặc thời gian hoàn vốn” trên thích hợp đồng mua bán sản phẩm hóa, hoặc hóa đơn, thỏa thuận hợp tác hợp tác khiếp doanh, phù hợp đồng vay mượn vốn, thích hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng tiền gửi,…để xác minh tài sản, nguồn chi phí là thời gian ngắn hay lâu năm hạn.

+ một số trong những công nợ nội cỗ hoặc khoản chi tiêu không có pháp luật liên quan mang đến thời hạn như: tạm bợ ứng nhân viên, mua sắm hóa thương mại dịch vụ giữa các đơn vị nội bộ, đầu tư chi tiêu tài chính,…có thể địa thế căn cứ vào: cách thức về thanh toán nội bộ, quy định tài chính, đưa ra quyết định của Giám đốc, nghị quyết của hội đồng quản trị về khoản đầu tư,… để xác định thời hạn.

Khi ghi dấn số liệu vào Bảng bằng phẳng kế toán với một tài khoản, đề nghị ghi đồng thời hai khoản mục “Ngắn hạn” và “Dài hạn” để tránh đào thải dữ liệu.

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131 THEO ĐỐI TƯỢNG

ĐVT: Đồng 

STTMÃ ĐƠN VỊTÊN ĐƠN VỊSỐ HỢP ĐỒNG,HÓA ĐƠNTHỜI HẠN THANH TOÁN 

SỐ TIỀN 

200,000,000 

2HH065Công ty CP VVH000056914 tháng

100,000,000 

TỔNG CỘNG

300,000,000 

Từ bảng trên, kế toán tài chính phân tách được số dư thời gian ngắn ( 12 tháng) là 100 triệu. 

+ Phần Tài sản thời gian ngắn “Mã 131” là 200 triệu đồng;

+ Phần gia sản dài hạn “Mã 211” là 100 triệu đồng. 

Đánh dấu vào Bảng bằng phẳng phát sinh tài khoản đã sử dụng Số dư mặt Nợ TK131 (300 triệu đồng).

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Xay Sinh Tố Đúng Cách Sử Dụng Máy Xay Đa Năng

Chỉ tiêu phần “Tài Sản” được mặc định đem từ “Số dư bên Nợ” của tài khoản kế toán. Nếu mang “Số dư bên Có” buộc phải ghi số âm.Chỉ tiêu phần “Nguồn vốn” được khoác định mang “Số dư mặt Có” của thông tin tài khoản kế toán. Nếu đem “Số dư mặt Nợ” đề nghị ghi số âm.Đối chiếu số liệu giữa tiêu chí 421b – lợi tức đầu tư chưa trưng bày kỳ này bên trên Bảng cân Đối kế toán với tiêu chí 60 – roi sau thuế TNDN trên báo cáo kết quả sản xuất sale theo bí quyết sau:

“Chỉ tiêu 421b” = “Chỉ tiêu 60” ± Số gây ra tăng hoặc bớt trực tiếp vào lợi tức đầu tư trong kỳ.

Trong đó Số phát sinh tăng, giảm trực tiếp vào roi gồm: Thù lao member Hội Đồng quản lí Trị ko trực tiếp tham gia điều hành quản lý doanh nghiệp, trích lập những quỹ của bạn từ roi sau thuế, đưa ra trả cổ tức mang đến cổ đông, chênh lợi nhuận trị phần vốn đơn vị nước tại thời điểm cổ phần hóa,…

Khi lập “Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ” và “Thuyết minh báo cáo tài chính”, cần thường xuyên đối chiếu chéo cánh với những số liệu trên Bảng cân đối kế toán tự đó hoàn toàn có thể dễ dàng trong việc phát hiện những sai sót (nếu có).

Ví dụ 4: một vài các câu chữ đối chiếu chéo cánh như sau:

Chỉ tiêu 60 “tiền và tương tự tiền đầu kỳ” trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ = chỉ tiêu 111 “tiền” cột “Số đầu kỳ” trên “BCĐKT”.Chỉ tiêu 70 “tiền và tương tự tiền cuối kỳ” trên report lưu giao dịch chuyển tiền tệ = tiêu chí 111 “tiền” cột “ Số cuối kỳ” trên “ BCĐKT”.Chỉ tiêu “Phải thu người sử dụng ngắn hạn” bên trên “Thuyết minh báo cáo tài chính” = tiêu chí “131” trên “BCĐKT”.Chỉ tiêu “ yêu cầu thu người sử dụng dài hạn” trên “Thuyết minh report tài chính” = tiêu chuẩn “211” bên trên “ BCĐKT”.Chỉ tiêu phần “Số dư đầu kỳ, Nguyên giá chỉ -Tài sản cố định hữu hình” trên“Thuyết minh report tài chính” = chỉ tiêu 222 – Cột số đầu kỳ trên “BCĐKT”.Chỉ tiêu phần “Số dư cuối kỳ, Nguyên giá bán -Tài sản cố định hữu hình” trên“Thuyết minh báo cáo tài chính” = tiêu chí 222 – Cột số thời điểm cuối kỳ trên “BCĐKT”.Tận dụng các tính năng của “Phần mượt kế toán” để rà soát số liệu nếu báo cáo bị không nên lệch. Các phần mềm hiện thời có cung ứng một số tính năng:

+ report chứng từ đã hạch toán nhưng chưa ghi sổ, chứng từ hạch toán nhưng chưa lưu (dẫn cho thiếu số liệu);

+ khám nghiệm Bảng bằng phẳng phát sinh, Bảng phẳng phiu kế toán không cân. ứng dụng sẽ chỉ ra report chi tiết những phiếu hạch toán không được dùng để làm lập bảng, dẫn mang đến Bảng ko cân.

Kế toán cần áp dụng tối đa những tính năng của phần mềm để rà soát số liệu được nhanh và lên report chính xác.

6. Phương pháp xử lý khi lập xong mà BCĐKT ko cân

Tổng tài sản >

Rà soát lại quá trình “Chuẩn bị lập báo cáo”, một số trong những lỗi cơ bản như:

+ không kết gửi hết số dư trên các tài khoản đầu 5,6,7,8,9;

+ Bảng cân đối số vạc sinh không cân, vì chưng sai sót trong hạch toán;

+ Quên không khóa sổ kế toán, dẫn đến các kế toán khác tiếp tục hạch toán vào số liệu trong kỳ lập báo cáo.

– Nếu các bước trên hầu hết đã đúng, tiếp tục kiểm tra các lỗi:

+ loại trừ số liệu bên trên Bảng cân đối số tạo nên khi lập báo cáo (lỗi hay gặp mặt nhất) dẫn mang đến thiếu dữ liệu phần “Tài Sản” hoặc “Nguồn Vốn” từ đó Bảng phẳng phiu kế toán ko cân;

+ Ghi nhận sai số liệu trường đoản cú số dư vào cuối kỳ của tài khoản lên Bảng phẳng phiu kế toán;

+ Nhầm lẫn giữa Số dư Nợ, Số dư Có của những tài khoản gồm số dư hai bên như: 131, 331, 138, 338, 136, 336, 141… dẫn cho số liệu đề xuất ghi dấn vào phần “Tài sản” thì ghi sang phần “Nguồn vốn” và ngược lại.

Trên đấy là hướng dẫn cụ thể cách lập Bảng phẳng phiu kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. benmobile.vn benmobile.vn hy vọng bài viết giúp chúng ta tự tin rộng trong bài toán lập cùng “kiểm soát” số liệu bên trên Bảng bằng phẳng kế toán. 

Phần mềm kế toán tài chính online benmobile.vn benmobile.vn sở hữu đến giải pháp quản trị tài chính kế toán toàn diện vừa đối kháng giản, logic vừa an toàn chính xác. Với nhiệm vụ lập report tài chính, phần mềm hiện nay auto hóa vấn đề lập báo cáo – tự động hóa tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, report tài thiết yếu và những sổ sách giúp công ty lớn nộp báo cáo kịp thời, chính xác. Hơn nữa, phần mềm có đầy đủ report quản trị – sản phẩm trăm report quản trị theo chủng loại hoặc tự xây cất chỉnh sửa, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của chúng ta thuộc các ngành nghề.

Xem thêm: Cách Làm Kênh Youtube Cho Trẻ Em, Bí Mật Tạo Kênh Youtube Chủ Đề Vẽ Tranh Kids

Ngoài ra, phần mềm có không ít tính năng hiện nay đại, bắt đầu thông minh được cho phép kế toán viên:

Làm câu hỏi mọi lúc hầu như nơi qua internet: góp kế toán viên nói riêng và ban chỉ huy doanh nghiệp nói chung có thể kịp thời đưa ra ra quyết định về vụ việc tài chủ yếu của doanh nghiệp.Kết nối ngân hàng điện tử: những quy định hiện giờ khiến việc doanh nghiệp phải giao dịch thanh toán qua ngân từng ngày càng phổ cập hơn, đồng thời, bank cũng nhập vai trò quan trọng đối với buổi giao lưu của doanh nghiệp vì vậy ứng dụng online benmobile.vn benmobile.vn được cho phép kết nối bank điện tử với đến lợi ích về thời gian, công sức của con người và tiền của cho bạn và đến kế toán.Kết nối với phòng ban Thuế: việc kê khai và nộp thuế điện tử bây chừ đang là xu cụ và phần mềm online benmobile.vn benmobile.vn với app mTax có thể chấp nhận được kế toán có thể kê khai cùng nộp thuế ngay trên phần mềm.Kết nối với khối hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: phần mềm online benmobile.vn benmobile.vn nằm trong một hệ sinh thái gồm phần nhiều mềm thống trị mang đến giải pháp tổng thể mang lại quản trị doanh nghiệp.….